Skogsbrukstekniker

Utbildningens mål:

Yrkesroller

Yrkesroll 1:                                   Arbetsledare/ lagansvarig på skogsmaskiner
Yrkesroll 2:                                   Skogsmaskinentreprenör
Yrkesroll 3:                                   Skogsvårdsentreprenör
Yrkesroll 4:                                   Annat företagande inom skogsbruket

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
•   Arbetsledande funktion i ett skogligt arbetslag.
•   Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
•   Lagar och avtal samt regler som styr det praktiska skogsföretagand
•   Ledarskap, Kommunikation och lagarbete
•   Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
•   Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket- Hållbart skogsbruk
•   Certifieringar inom skogsbruket.
•   Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
•   Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsy

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
•   Organisera och leda ett skogsentreprenadföretag
•   Arbeta i, utveckla och leda målstyrda arbetslag
•   Utöva och leda praktiskt avverkningsarbete och skogsvårdsarbete
•   Praktiskt arbeta med ekonomi,  redovisning och uppföljning i skogsbruksföretaget.
•   Upprätta budget och göra kalkyler/offerter/ affärsplaner i skogsmaskinföretaget
•   Utföra service, underhåll och felsökning
•   Att kommunicera med yrkestermer inom skogsbruket även på engelska
•   Att använda moderna tekniska hjälpmedel sitt yrkesutövande och hålla sig ajour med
uppdateringar.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
•   Starta och driva eget skogsvårds eller avverkningsföretag
•   Kunna väga samman produktions-, ekonomiska- och miljömål i skogsbruket
•   Ha en helhetssyn på skogen som resurs för samhälle, kultur och friluftsliv – ett hållbart skogsbruk
•   Kunna ta ekonomiskt resultatansvar för sitt arbete samt slutföra förelagda projekt
•   Fungera som en god ledare och föredöme för både medarbetare och uppdragsgivare
•   Hantera utveckling av medarbetare samt skapa goda relationer mellan medarbetare, chefer, kunder och övriga intressenter

Utbildningen ger behörighet till Skogsmästarprogrammet  i Skinnskatteberg

YH_Utbplan

Kontaktpersoner
Ljusdal:   Christer Näslund  070-3475920 –  christer.naslund@ljusdal.se
Alfta:        Joakim Söderberg 070-5246167 – joakim@skogstekniska.se