Natur och miljökunskap- traktplanering

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om skogen som ekosystem och insikt i konsekvenser av människans verksamhet i naturen. Kursen skall ge kunskap om vikten av biologisk mångfald i Skogen. Kursen skall också ge fördjupade färdigheter i att bedöma och ta hänsyn till natur och kulturmiljövärden i skogsbruket i enlighet med branschens certifieringskrav.